Novice

ZBOR ČLANOV RD RADGONA

Vabljeni na Zbor članov Ribiške družine RADGONA, kateri bo v nedeljo 24. marca 2024 z začetkom ob 9 uri v Ribiškem domu v Hrastje Moti.

Zbor članov je najvišji organ RD, ki ga sestavljajo vsi člani.

Zbor članov je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov, ki imajo glasovalno pravico. Če Zbor članov ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je Zbor članov sklepčen, če verifikacijska komisija ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani in je prisotnih najmanj 15 % vabljenih in so bili vsi člani z vabilom opozorjeni na to sklepčnost.

Za dnevni red zbora je pripravljena naslednja vsebina:

Pozdrav predsednika Ribiške družine Radgona, izvolitev delovnega predsedstva zbora članov, poročilo verifikacijske komisije, razparava in potrditev predlogov sklepov UO RD Radgona, poročila predsednika, gospodarja, blagajnika,  nadzornega odbora in računovodskega servisa za leto 2023. Po poročilih bo sledila razprava in potrditev poročil.

Podana bodo tudi poročila predsednikov pomožnih organov – komisij  pri RD Radgona za leto 2023 ( Čuvajske službe, disciplinske komisije, tekmovalne komisije, komisije za delo z mladimi, komisije za varstvo voda in komisije izobraževanje, sledila bo razprava in potrditev poročil.

Podani bodo tudi: Plan dela za leto 2024 in finančni plan za leto 2024 ter plani pomožnih organov – komisij  pri RD Radgona za leto 2024. na koncu bo sledila razprava in potrditev plana dela, finančnega plana in planov komisij.

Zadnja točka dnevnega reda zbora pa bo rezervirana za pobude in predloge prisotnih.

Predlog za dopolnitev dnevnega reda vpisni obliki in predlog za razpravo na zboru članov mora biti posredovan upravnemu odboru najmanj 5 dni pred sklicem zbora članov.

Upravni odbor RD Radgona vas  vabi na zbor in pričakuje, da se boste udeležili Zbora članov RD Radgona v čim večjem številu.