Novice

Reorganizacija RD Radgona

Ribiške družine Radgona
» NI VEČ « je reklo 39 apaških ribičev, kaj pa ostalih 479 ribičev?

To informacijo sem pripravi zato, ker imate člani pravico izvedeti kaj se dogaja z RD Radgona.

Reorganizacija Ribiške družine
Radgona je lahko zelo pomemben in odgovoren mejnik v šestdesetletnem delovanju družine. Na minula leta se lahko ozremo s ponosom. Leta, v katerih je vsak član
z delom sooblikoval današnjo ribiško družino.

Ribiško poslanstvo ni samo gostinska dejavnost, zidanje domov in lepo urejanje okrog njih. Naše poslanstvo je predvsem gospodarjenje z vodami katere imamo zaupane.

Ribiči smo prvi, kateri se moramo zavedati pomena osnovne definicije varstva okolja katera pravi, da je to dejavnost za zaščito in ohranjanje narave. Prizadevati bi si morali, da bomo nam zaupano naravno bogastvo, ribji ter ves ostali živelj v in ob vodah, ne samo ohranili, pač pa še obogatili v korist naših bodočih rodov.

Vedno bolj so težnje Temeljnih enot – Ribiške družine k osamosvojitvi. Pri tem pa imajo enote tudi podporo od strani nekaterih občin v katerih delujejo. Kaj razlog za to pa nisem dobil nikoli jasnega odgovora. Res pa je, da so po mojem občine takšnega mišljenja, ker ne poznajo koko delujejo Temeljne enote v sklopu Ribiške družine Radgona, malo pa jih mogoče moti samo ime Radgona.

Pomembna pa sta dve vprašanji za katere si je potrebno poiskati odgovore.

Prvo vprašanje je kako delujejo Temeljne enote v okviru Ribiške družine Radgona in Občine?

Kaj bo drugače za Temeljne enote in Občine, če bodo Temeljne enote ustanovile v samostojno društvo? In kakšni so možni postopki za to.

Poizkušal sem najti neka odgovorov, veliko bom odgovoril, še veliko pa bi lahko.

Uvod Temeljne enote ( TE )

 • Člani Ribiške družine Radgona ( RD ) so organizirani v Temeljnih enotah, ki so oblika prostovoljnega združenja ribičev v RD.
 • Temeljne enote se imenujejo po imenih občin v katerih so prostovoljno združeni ribiči.
 • Temeljne enote imajo organe upravljanja: občni zbor, upravni odbor ( predsednik je član predsedstva RD Radgona ) in nadzorni odbor ter 7 delegatov skupščine RD Radgona katera je najvišji organ RD.
 • Upravni odbor TE je izvršilni organ TE, ki organizacijska, strokovno tehnična dela ter vodi delo TE med dvema občnima zboroma po programu in sklepih, sprejetih na občnem zboru TE.
 • Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru TE, predsedstvu in skupščini RD Radgona.
 • Za finančno poslovanje Temeljne enote nimajo svojega tekočega računa, vendar pa se vso finančno poslovanje beleži na tako zvane Finančne kartice TE.
 • Na finančnih karticah so točno zabeleženi vsi, dnevni, mesečni in celoletni prihodki in odhodki Temeljnih enot.
 • Blagajniki TE sproti dobivajo finančne kartice in usklajujejo morebitne nejasnosti ali napake z blagajničarko RD Radgona.
 • Na koncu leta pa vsaka temeljna enota dobi končni obračun njihovega finančnega poslovanja katero podrobno zajema: prenos iz prejšnjega leta, prireditve in gostinstvo, prodaja turističnih kart, donacije občin in drugih, drugi prihodki in zavarovalnine, skupni letni prihodki in skupni letni odhodki ter ostanek.
 • Na začetku vsakega leta je skupščina RD Radgona na katerem se tudi potrjuje finančno poročilo RD in sprejema finančni plan RD. V vsakem finančnem planu so določene vsote za funkcioniranje RD katere je seveda potrebno pokrivati, to se pokriva po ključu ( % ) iz prihodkov Temeljnih enot.
 • V finančno poslovanje RD so zajeti stroški po komisijam caa. 4.000 € in funkcionalni stroški caa. 24.000 €, prispevki za RZS, plačilo koncesije in zavarovanje vseh članov se direktno obračunava od prihodkov pobranih s članarino članov.
 • Torej nobena Temeljna enota ne dobi nobenih sredstev o druge TE, pa tudi RD ne, če kaj ostane pri finančnem poslovanju RD, v tekočem letu, se naslednje leto obračuna in vrne TE.

Predlagani sklepi zadnje seje predsedstva RD Radgona:

Kot sem pozneje izvedel so ti predlagani sklepi bili predlagani na ustanovnem občnem zboru TE Apače in ne na predsedstvu RD.

 1. Ukinitev poslovne dejavnosti v Zg. Konjišču.

Kaj to prav za prav to pomeni?

 • Ribiški dom se zapre, vendar je še vedno v lasti RD Radgona
 • Delavcem se da odpoved in odpravnine
 • Dom se lahko da v najem novo ustanovljenem društvu, katero ima pridobitno dejavnost, vendar se v prihodke ne štejejo prihodki iz ribiške dejavnosti ( dovolilnice, članarine…)
 • Dom se podari prepiše na novoustanovljeno društvo, potem mora biti to novo društvo registrirano drugače ( tudi pridobitna dejavnost )
 • Nič se ne more prenesti od RD Radgona na novo društvo avtomatsko ali na „ mili način ”.

2. Reorganizacija RD Radgona, ki se prične v TE Apače.

Ne vem kaj je mišljeno pod ta sklep.

 • Ni mogoče da za enkrat samo TE Apače lahko ustanovi svoje društvo in se osamosvoji druge TE pa za enkrat ne. To potem ni pravično do drugih TE.
 • Članstvo in koncesije se nikakor ne morejo prenesti na novo društvo.
 • Na vsak način pa mora pri tem prenehati delovati RD Radgona – izbris iz katastra društev na UE G. Radgona

3. RD se razpusti in vse TE se registrirajo kot RD.

Za RD se morajo prvo izvesti naslednji postopki:

 • Nova društva se bodo morala registrirati kot Ribiško društvo in ne Ribiška družina
 • Sklep skupščine o prenehanju RD
 • Poravnanje vseh dolgov RD ( TE )
 • Prekinitev delovnih razmerij zaposlenih
 • Poravnava odpravnin zaposlenim
 • Delitev premoženja RD
 • Vloga RD na Upravno enoto za izbris društva.

Kaj je potrebno narediti in priložiti k vlogi za izbris: 

 1. Zapisnik Skupščine RD Radgona, na kateri je bil sprejet sklep o prenehanju društva – družine  in določen prevzemnik premoženja društva (ime drugega društva, zavoda, ustanove ali druge nepridobitne pravne osebe s podobnimi cilji, na katero se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje društva,
 2. Poročilo o razpolaganju s premoženjem društva, iz katerega je razviden obseg sredstev in drugega premoženja društva, način poravnave vseh obveznosti društva, višina neporabljenih javnih sredstev, način njihove vrnitve proračunu in način prenosa preostanka premoženja društva na
  prevzemnika premoženja.
 3. Če društvo v sklepu ne določi naslednika premoženja in ga tudi na podlagi določb temeljnega akta ni mogoče določiti, premoženje društva pripade lokalni skupnosti, na območju katere je imelo društvo svoj sedež.

Dodatni postopki ob prekinitvi RD

 • Vloga za izbris RD iz RZS
 • Obvestilo o prenehanju RD na Zavod za ribištvo
 • Slovenije in pristojno ministrstvo
 • Vloga za prekinitev Koncesijske pogodbe
 • Prenehanje članstva vsem članom v RD in organov RD ( 18.člen statuta )
 • Novo nastala društva se ne morejo registrirati kot Ribiške družine ampak so samostojna Ribiška društva katera so lahko včlanjena v RZS.
 • Nova društva se lahko s sporazumi včlanijo v novo nastalo Zvezo ribiških društev Radgona ali zvezo z drugim imenom. Če bo seveda zveza ustanovljena.
 • Dokler ne bo ustanovljena nova Zveze ribiških družin Radgona ta nova društva ne morejo delovati v Ribiški družini Radgona.

Kakšne spremembe in s tem probleme prinaša sklep o razpustu RD in ustanavljanju samostojnih ribiških društev:

 • Priprava dokumentacije
 • ZZRS nikakor ne bo delil koncesij RD, prekinil bo koncesijsko pogodbo.
 • Nova društva ne bodo mogla imeti koncesijske pogodbe, ampak bodo morala podati na zavod vlogo za vodno pravico za vode katere bodo kupila ali jih dobila v najem z najemnimi pogodbami.
 • Vsako novo društvo bo moralo pridobiti vodno dovoljenje za neposredno rabo vode za izvajanje športnega ribolova v komercialnih ribnikih.
 • Tudi nova zveza RD Radgona bo morala podati vloga za podelitev koncesij za rabo vode, katere se bodo verjetno dajale v smislu licitacij ( kdo več da )
 • S tem je vprašanje koliko vod bo dobila nova družina – zveza v opravljanje.
 • Vsa društva bodo morala imeti za delovanje društva, gospodarja, elektroribolovca in čuvaja z opravljenimi ustreznimi strokovnimi izpiti to je zahtevek za pridobitev vodnega dovoljenja ali koncesijske pogodbe 
 • Svoje nove akte – svoja računovodstva
 • Vsi dokumenti RD in TE so last RD Radgona.
 • Članstvo se ne prenese avtomatsko temveč s podpisi pristopnih izjav novega društva.
 • Pri včlanjevanju članov svoj dostop do matične knjige RZS, če bo društvo včlanjeno v RZS
 • Vsem članom sedanje RD Radgona se bo, z ustanavljanjem novih društev, prekinilo članstvo v RD in RZS.
 • Novo ustanovljeno društvo Linj ima že izvoljeno svoje vodstvo vendar pa društvo ni članica RD Radgona. Včlanitev v društvo je možno vendar člani društva niso člani RD Radgona in RZS. Zaradi tega nimajo enakih ugodnosti ko ostali člani RD Radgona.
 • Sedanji člani TE Apače kateri bodo poravnali
  članstvo v RD bodo še naprej člani TE Apače, katera bo morala izvoliti svoje novo vodstvo in delegate za RD.
 • Člani bodo včlanjeni samo v enem društvu z doplačilom lahko tudi v več društvih nekdanje RD , seveda po njihovih pravilih.
 • Pripravniki društev bodo morali opravljat ribiške izpite v eni od zvez RZS, če bo društvo član RZS.
 • Za vsa društva bo za vodno dovoljenje potrebno pridobiti soglasje od ARSO in sosednje ribiške družine
 • Vsa nova društva bodo morala pripravljati plan in letno poročilo za ministerstvo in s tem dostopa do spletne povezave. Za poročanje bodo morali delati samostojno.
 • Čuvajska služba bo lahko delovala samo na območju društva za katerega bo prijavljena in odobrena od pristojnega ministrstva.
 • Zapiranje društev med seboj, kar je povezano s ribolovom – ribolov na Letno ribolovno dovolilnico oziroma popust pri nakupu dnevne dovolilnice za revirje posameznih vod društev, ne bo možen.
 • Torej člani novi društev ne bodo mogli loviti rib  v vodah RD Radgona, razen če bodo dokupili dnevno turistično dovolilnico.
 • Ribolov bo možen v vsem dosedanjih vodah samo, če bodo sklenjeni medsebojni sporazumi.
 • Ukinitev vzajemnega brezobrestnega pokrivanja finančnih obveznosti društev ali TE.
 • Tekmovalni ekipi RD Radgona  v A in B slovenski ligi ne bodo mogle več sodelovati v teh ligah, na novo prijavljene ekipe društev bodo morale skozi kvalifikacije.
 • Društva imetniki vodne pravice bodo morala voditi naslednje evidence:
 • evidenco o nabavi rib za vlaganja, ki vsebuje najmanj:
 • datum vlaganja, podatke o vrstah vloženih rib, podatke o skupni teži in številu vloženih rib, podatke o poreklu vloženih rib; evidenco o porabi krme; evidenco porabi razkužil in zdravil in evidenco o poginih rib v komercialnem ribniku.

Možnosti nekaterih drugih ukrepov in predlogov za reorganizacijo:

 1. Ribiška družina ostane tako organizirana kot do sedaj. Vendar se zaradi boljše prepoznavnosti in razumevanja pri občinah preimenuje. ( drugo ime s sklepom in Upravne enote Gornja Radgona  ).
 2. Predsedstvo pripravi dopis in opis delovanja RD Radgona – Temeljnih enot v vseh občinah. V opisih mora biti opisano tudi finančno poslovanje posameznih TE z razlago vodenja evidenčne finančne kartice TE.
 3. Ker je veliko pripomb na vodstvo RD se:
 • Razpišejo se izredne volitve vodstva RD Radgona in izredna volilna skupščina
 • Priprave na izredno volilno skupščino prične predsedstvo 30 dni pred občnim zborom prve od TE  tako, da lahko TE predlagajo kandidate za
  vodstvo RD in pravočasno izvolijo delegate, oziroma delegacije.
 • Lahko se izvede zbor vseh ribičev RD na katerih se člani odločajo o prenehanju in reorganizaciji RD in predlogih za novo vodstvo RD Radgona. Ali se….
 • V vsem Temeljnih enotah se izvedejo občni zbori na katerih se člani odločajo o prenehanju in reorganizaciji RD ter predlogih za novo vodstvo RD Radgona. Vse te sklepe mora potrditi skupščina RD Radgona.
 • Ribiška družina Radgona ostane takšna  kot je vendar brez gostinske dejavnost ( sprememba statuta ) deluje kot društvo z  neprofitno dejavnostjo.
 • Za gostinsko dejavnost se ustanovi novo društvo v sklopu RD Radgona katero deluje ko pridobitna dejavnost. To
  se seveda ne bo moglo izvesti takoj, to bo trajalo kar nekaj časa, potrebna bo sprememba statuta.
 • Ribiški domovi se dajo v najem od Ribiške družine Radgona pod določenimi pogoji in najemnimi pogodbami.
 • Lahko se prejme sklep o prenehanju Ribiške družine Radgona.
 • Nato se lahko se ustanovi – registrira Zveza ribiških društev Radgona – ali drugo ime.
 • Po sprejetju odločitve o prenehanju družine, jo morajo člani društva formalizirati. To storijo tako, da na skupščini sprejmejo sklep o prenehanju
  društva.
 • Po določitvi o prenehanju družine, je smiselno, da člani društva sprejmejo tudi finančno poročilo.
 • V 30 dneh po opravljeni skupščini, mora zastopnik društva na krajevno pristojno upravno enoto vložiti vlogo za izbris društva iz registra društev. Upravna taksa za izbris znaša 22,66 evrov.
 • Prav tako je potrebno v 30 dneh po opravljeni skupščini poslati letno poročilo (t. i. bilance) na AJPES.
 • Po opravljenem administrativnem postopku upravna enota objavi sklep o prenehanju društva na oglasni deski organa in v informacijskem sistemu.
 • V objavi UE mora biti navedeno, da lahko upniki obvestijo pristojni organ o svojih terjatvah, ki jih imajo do društva, v roku 30 dni od dneva objave.
 • Zadnja naloga zakonitega zastopnika društva v postopku zapiranja društva je, da ukine transakcijski račun društva.

Kaj pravijo določila v koncesijski pogodbi?

Nekateri poglavitni členi:

KONCESIJSKA POGODBA št. 3420-137/2008/1 za izvajanje koncesije v Radgonskem ribiškem okolišu

5.člen (začetek veljavnosti in čas trajanja pogodbe)

Ta pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in velja do 31. decembra 2038.

6. člen (način izvajanja koncesije)

Koncesionar je dolžan izvajati koncesijo v skladu s predpisi, ki urejajo sladkovodno ribištvo, varstvo okolja in ohranjanje narave,
veterinarstvo ter potrjenimi načrti in programi izvajanja ribiškega upravljanja.

9. člen (naloge v javnem interesu)

Koncesionar se zaveže, da bo pri izvajanju ribiškega upravljanja v ribiškem okolišu:

 • sodeloval pri pripravi ribiško gojitvenega načrta,
 • izdelal letni program izvajalca ribiškega upravljanja, v skladu s potrjenim ribiško gojitvenim načrtom in ga za prihodnje leto poslal Zavodu za ribištvo  Slovenije najpozneje do 31. decembra,
 • izvajal elektroribolov za sonaravno gojitev v skladu s potrjenim letnim programov izvajalca ribiškega upravljanja, intervencijske odlove rib ter odlove za potrebe znanstvenoraziskovalnega dela,
 • izvajal aktivnosti za ohranjanje ugodnega stanja rib,
 • izvajal predpisana vlaganja avtohtonih vrst rib za re populacijo.
 • vsa vlaganja izvajal v skladu s predpisi s področja sladkovodnega ribištva, ohranjanja narave in veterinarskimi predpisi,
 • izvajal predpisane naloge in ukrepe ob poginih rib,
 • zbiral podatke in vodil predpisane evidence o izvajanju ribiškega upravljanja,
 • izdelal predpisana poročila in jih v predpisanem
  roku posredoval v ribiški kataster,
 • omogočil praktično usposabljanje ribičev pripravnikov za ribiški izpit v skladu s programom za opravljanje ribiškega izpita,
 • izvajal dela in naloge, ki niso določene s to pogodbo, jih je pa potrebno izvesti zaradi javnega interesa na področju sladkovodnega ribištva.

10. člen (obveznosti koncesionarja pri načrtovanju ribiškega upravljanja)

Koncesionar se obveže, da bo pri načrtovanju ribiškega upravljanja posredoval dodatne podatke ter informacije v zvezi z ribiškim okolišem in o ribjih populacijah organizaciji pristojni za pripravo ribiško gojitvenega načrta.

19. člen (prenehanje koncesije)

Koncesija preneha:

 • zaradi prenehanja dejavnosti fizične osebe in prenehanja pravne osebe,
 • s prenehanjem pogodbe,
 • z odvzemom koncesije.

20. člen (prenehanje pogodbe)

Ta pogodba preneha z razdrtjem, po preteku časa za katerega je bila sklenjena ali z odvzemom koncesije.

21. člen (razdrtje pogodbe)

Pogodba se razdre le na podlagi sporazuma med koncendentom in koncesionarjem.

22. člen (odvzem koncesije)

1. Koncesija se lahko odvzame v primeru:

 • če koncesionar kljub pismenemu opozorilu koncendenta v določenem roku ne plača koncesijske dajatve, 6.694,68 €
 • ne izpolnjuje določil pogodbe,
 • spremembe namembnosti ribiškega okoliša,
 • začasne omejitve, ustavitve ali prilagoditve vodne pravice,
 • ohranjanja narave ali drugih razlogov; ki so v javnem interesu,
 • če je bila koncesionarju izdana odločba sodišča ali drugega državnega organa, s katero mu je bilo pravnomočno prepovedano opravljati dejavnost, za katero je bila podeljena koncesija,
 • preneha izvajati ribiško upravljanje v ribiškem okolišu za katerega mu je bila podeljena koncesija,
 • če izvaja ribiško upravljanje v ribiškem okolišu v nasprotju z ribiško gojitvenim načrtom in letnim programom izvajalca ribiškega upravljanja,
 • prenese koncesijo na drugo osebo,
 • ne sklene aneksa k pogodbi, v primerih, ki so določeni s predpisi in to pogodbo.

2. Koncesija se odvzame tudi, če je bil koncesionar v zvezi s izvajanjem koncesije pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja.

Zaključek:

 • Upam da teh postopkov in sklepov o prenehanju ne bo potrebno speljati sprejemati.
 • Pred člani skupščine je bila velika odgovornost v skupščini je po 7 delegatov iz vsake Temeljne enote, kateri so izvoljeni na občnih zborih, ker jim člani zaupajo.
 • Kot podpredsednik in kot tajnik nobenega od predlaganih sklepov občnega zbora ali zadnjega predsedstva ne podpiram, pa tudi zadnja skupščina ni sprejela teh sklepov.
 • Vedno bolj sem prepričan, da se pri razpustitvi – reorganizaciji RD gre za poglavje » gostinska dejavnost « in ne za ribištvo, zato bi bilo bolj pametno razmišljati o razčlenitvi teh dveh panog ali pa se dajo ribiški domovi v najem. Ne na zadnje se predlaga tudi ukinitev » poslovne
  dejavnosti v Zg. Konjišču «.
 • Ribiška družina in njeni člani ni gostinstvo,smo člani in vode s katerimi opravljamo.

Pripravil: Vlado Drvarič 18.11.2019

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja